Hakkımızda

AEÜ Sosyal ve Fen Bilimleri Araştırmaları ve Yayın Etiği Kurulu

Kurulun Amacı
Ahi Evran Üniversitesinde ya da Ahi Evran Üniversitesi mensuplarınca, Sosyal Bilimler ve
Fen Bilimleri alanlarında yapılacak olan ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun görev alanı dışında kalan her türlü her türlü
bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini etik ilke ve kurallar kapsamında inceleyip,
değerlendirmektir.
Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında insan katılımcılar ve doğal çevre ile tarihi ve
kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek araştırmalar, aşağıdaki ilke ve esaslara göre
değerlendirilmektedir:
a) Araştırma, çocuk katılımcılar üzerinde yürütülüyorsa:
 Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da toplumsal
gelişiminin zedelenmemesi,
 Çocuğun anne-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya
geldiği ülkenin değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygının
geliştirilmesi,
b) Yetişkin katılımcılar üzerinde yürütülüyorsa:
 İnsanın temel hak ve hürriyetleri ile insan onurunun korunması,
 İnsanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığının korunması,
c) Tarihi ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülüyorsa:
 Çevrenin ve tarihi-kültürel eserin korunması,
d) Fen Bilimleri alanında yürütülüyorsa:
 Araştırma ve deneylerin, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermemesi
 Çalışmalara başlanılmadan önce yetkili birimlerden gerekli iznin alınması.

Başvuru şekli
Başvurular, araştırmacının bağlı olduğu birim (Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Yüksekokul
Müdürlüğü vb.) aracılığı ile Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü (Genel Sekreterlik) üzerinden
Sosyal ve Fen Bilimleri Araştırmaları ve Yayın Etiği Kurlu Başkanlığına yapılır.
Başvurularda;
 Çalışmanın başlığı, içeriği,
 Araştırmanın yapılacağı tarih,
 İzin alınması gereken kurum ya da kurumların listesi,
 Kimlere uygulama yapılacağı, uygulama yapılacak yaklaşık kişi sayısı,
 Üniversite dışından herhangi bir kurumdan izin alınacaksa çalışma özeti,
 Kullanılacak ölçek, ölçek başkası tarafından geliştirilmişse, ölçek kullanım izni,
 İzin alınacak kurumun talep edeceği diğer bilgi ve belgeler başvuru formuna eklenir.

Başvuru; Etik Kurul Başvuru Dilekçesine (FR-283) Etik Kurul Başvuru Formu (FR-284) ile
kullanılacak veri toplama araçları (anket, ölçek, test vb.) örneği eklenerek yapılmalıdır.
Ayrıca, Başvuru formu ve ekleri CD ile dosyaya eklenmelidir. Etik Kurul Başvuru Formu ve
eklerinin her sayfası Sorumlu Araştırmacı tarafından imzalanmalıdır.


Copyright © BAUM 2015