Amacı

Ahi Evran Üniversitesinde ya da Ahi Evran Üniversitesi mensuplarınca, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yapılacak olan her türlü bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini etik ilke ve kurallar kapsamında inceleyip, değerlendirmektir.

  • Doğrudan insan veya insan materyali üzerinde araştırma amacı taşımayan,
  • Ancak anket, mülakat, odak grup çalışması, performans ölçümü, gözlem yoluyla veri elde etme şeklinde insana ait bilgilerin talep edildiği tüm insan kaynaklı araştırmaları inceler ve değerlendirir.

Copyright © BAUM 2015