Temel Etik İlkeler

Kurulun inceleme ve değerlendirmelerinde esas alınan temel etik ilkeler şunlardır:

  • Katılımcıların araştırmaya gönüllülük esasına göre katılmaları,
  • Araştırma çocuk katılımcılar üzerinde yürütülüyorsa: Reşit ya da yetkin olmayan katılımcıların ebeveyn/veli izni alınarak araştırmada yer alması; çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da toplumsal gelişiminin zedelenmemesi; Çocuğun anne-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği ülkenin değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygının geliştirilmesi,
  • İnsanın temel hak ve hürriyetleri ile insan onurunun korunması, katılımcıların ruhsal ve fiziksel sağlıklarının tehdit edilmemesi, örselenmemesi, sarsılmaması,
  • Katılımcılara araştırmadan istedikleri zaman ayrılabileceklerinin bildirilmesi,
  • Araştırma çalışması sonunda katılımcılara araştırma sonuçları hakkında çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılması.
  • Araştırma tarihi ve kültürel varlıklar üzerinden yürütülüyorsa; çevrenin ve tarihi-kültürel eserin korunması

Copyright © BAUM 2015